İbrahim İsayev - Uşaq kardioloqu

Ibrahim Isayev Uşaq kardioloqu
İbrahim İsayev 14

Haqqında:
Azərbaycan Tibb Universitetinin Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor, Respublikanın əməkdar həkimi, Əməkdar elm xadimi "Uşaq kardioloq"u İsayev İbrahim. 


Təhsili:
1972-1978-ci il Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakültəsi.
1983-1987-ci il Azərbaycan Tibb Universiteti, aspirant.

İş təcrübəsi:
1987-1988-ci il Azərbaycan Tibb Universiteti, Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası kafedrası, Baş laborant

1988-1990-ci il Azərbaycan Tibb Universiteti, Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası kafedrası, Assistent
1991-1995-ci il Azərbaycan Tibb Universiteti, Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası kafedrası, Dosent
1995-hal hazıra kimi Azərbaycan Tibb Universiteti, Terapevtik və pediatrik propedevtika (1995-2013 cü illərdə Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası kafedrasının müdiri) Kafedra müdiri.

Üzv olduğu qurumlar:
Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyasının üzvü
Azərbaycan Kardioloqlar Assosiasiyasının üzvü
Avroasiya və Türk Dünyası Pediatrlarının Assosiasiyasının üzvü
Rusiya Federasiyasının Uşaq Kardioloqlar Assosiasiyasının üzvü
AMEA-nın Tibb bölməsinin Probemlər Şurasının üzvü

Elmi iş və məqalələri:
“Azərbaycan Tibb Jurnalı” elmi-praktik jurnal. Bakı, 2007, № 2, s. 68-70
İsayev İ.İ.
Mitral qapağın prolapsı sindromu olan uşaqlarda ürək mədəcikləri miokardın bioelektrik fəalliğının vəziyyəti.

Кардиоваскулярная терапия и профилактика, Москва,2007, № 6 (5), с. 78, (0190)
İsayev İ.İ.
Quliyeva C.O.
Диастолическая функция желудочков сердца при гомозиготной бета-талассемиии у детей.

Sağlamlıq. Bakı, 2008,  N 3, s. 86-92
İsayev İ.İ.
İmanov E.Ə.
Gafarlı G.A.
Mitral qapağın prolapsı sindromu olan uşaqlarda ürəyin sol mədəciyinin quruluş- morfometrik də funksional ğöstəricilərinin vəziyyəti.

Azərbaycan Tibb Jurnalı. Baki, 2009, N 1,  s. 58-60

İsayev İ.İ.
Hacıyeva M.R.
Mitral qapaq çatışmazlığı ilə kəskin revmatik qızdırma keçirmiş uşaqlarda ürəyin struktur-funksional vəziyyəti.

Международный Медицинский Журнал, Украина, 2009, № 4, с.30-33
İsayev İ.İ.
Hacıyeva M.R.
Возможности структурно-геометрической адаптации сердца у детей, перенесших острую ревматическую лихорадку.

Международный Медицинский Журнал, Украина, 2009, № 4, с.90-94
Исаев И.И.

Гусейнова Д.О.
Оценка хелаторной терапии десфералом при гомозиготной бета-талассемии у детей по данным комплексного ЭхоКГ исследования.

Ali məktəblər üçün dərslik.Bakı, “elm və Təhsil”, 2014, 496 s.
Исаев И.И.

Uşaq xəstəliklərinin propedevtikası.

Педиатрия и детская хирургия (Pediatiya jəne xirurgiyası), Almatı, 2010, № 4, s. 31-33
İsayev İ.İ.

Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у детей школьного возраста.

Azərbaycan Tibb Jurnalı. Bakı, 2011, №2, s. 49-52
İsayev İ.İ.
Fətəliyeva МM.
Mustafayeva A.İ.
Uşaqlarda qeyri-paroksizmal taxikardiyalar zamanı ürək ritminin variabelliyinin dövrü parametrlərinin xüsusiyyətləri.

Педиатрия и детская хирургия. Алмата, Казахстан, 2011, № 2, с.15-17
İsayev İ.İ.

Məmmədova Z.İ.
Состояние объемных парметров кардиогемодинамики левого желудочка у детей с непароксизмальной тахикардией.

“Свит медицини та биологи”, Украина, Полтава, 2012, № 4, с. 22-26
İsayev İ.İ.
Muradova G.Ə.
Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
Состояние спектральных параметров вариабельности сердечного ритма у детей недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Azərb. Tibb jurnalı, Bakı, 2013, № 3, s. 74-79
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.,
Musayev S.N.
Aritmiyası olan uşaqlarda birləşdirici toxuma displaziyası fonunda miokardın elektrofizioloji remodelləşməsi.

“Sağlamlıq” jurnalı, 2013, №4, s. 149-156.
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.,
Musayev S.N.
Fətəliyeva M.M.
Aritmiyası olan birləşdirici toxumanın displaziyası sindromlu uşaqlarda ürək ritminin variabelliyinin spektral parametrləri.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2013, № 4, s. 160-164
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.
Musayev S.N.
Fətəliyeva M.M.
Birləşdirici toxumanın displaziyası sindromu olan uşaqlarda aritmiyanın növündən  asılı ürək ritminin variabelliyinin dövri parametrlərinin dəyişməsi

Azərbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri 2013,№1, səh  96-100
İsayev İ.İ.
Muradova G.Ə.
Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
Differensə olunmayan birləşdirici toxuma diplaziyası sindromu olan uşaqlarda ürək ritminin variabelliyinin dövrü parametrləri.

“Sağlamlıq” jurnalı 2013, №2, səh  15-17
İsayev İ.İ.
Xanməmmədova S.Q.
Metabolik sindromla assosiasiya edən ürək-damar xəstəlikləri.

Azərbaycan təbabətinin  muasir nailiyyətləri 2013, №1, səh  45-47
İsayev İ.İ.
Xanməmmədova S.Q.
Mustafayeva A.İ.
Uşaqlarda ürəyin kiçik anomaliyaları.

Azərbaycan təbabətinin muasir nailiyyətləri 2013,№1, səh  31-34
İsayev İ.İ.
Xanməmmədova S.Q.
Uşaqlarda metabolik sindromun klinik, metabolik aspektləri.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2013, №2, s.27-31
İsayev İ.İ.
Muradova G.Ə.
Fətəliyeva M.M.
Vəlibəyova F.M.
Birləşdirici toxumanın displaziya sindromu olan uşaqlarda ürək-damar sistemi-nin vegetativ tənzimlən-məsinin və QT intervalının dəyişmə xüsusiyyətləri.

Azərb. Tibb jurnalı, Bakı, 2013, № 3, s. 74-79
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.
Musayev S.N.
Fətəliyeva M.M.
Aritmiyası olan uşaqlarda birləşdirici toxuma displaziyası fonunda miokardın elektrofizioloji remodelləşməsi.

“Sağlamlıq” jurnalı, 2013, № 4, , s. 149-156
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.
Musayev S.N.
Fətəliyeva M.M.
“Aritmiyası olan birləşdirici toxumanın displaziyası sindromlu uşaqlarda ürək ritminin variabelliyinin spektral parametrləri”

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2013, № 4, s. 160-164
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.
Musayev S.N.
Fətəliyeva M.M.
“Birləşdirici toxumanın displaziyası sindromu olan uşaqlarda aritmiyanın növündən  asılı ürək ritminin variabelliyinin dövri parametrlərinin dəyişməsi”

Sağlamlıq jurnalı, Bakı, №1,2016, s.32-41
İsayev İ.İ.
Musayev S.N.
Xudiyev A.M.
Hüseynov N.İ.
Sistemli enzimopatiyanın pediatrik praktikda tətbiqi.

Perinatologiya və Pediatriya jurnalı, 2016, cild2, №2, səh. 83-88
İsayev İ.İ.
Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
Mustafayeva Ş.S.
Uşaqlarda birləşdirici toxumanın displaziya sndromu bə ürəyin kiçik quruluş anomaliyaları.

Azərbaycan Kardiologiya jurnalı, 2016, s.15-19
İsayev İ.İ.
Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
Qafarlı G.A.
Uşaqlarda ürəyin birləşdirici toxumasının inkişaf anomaliyaları və onların müalicəsində müasir yanaşmalar.

“Sağlamlıq” jurnalı. Bakı 2017, №2, səh.81-85
İsayev İ.İ.
Mustafayeva A.İ.
Fətəliyeva M.M.
Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyası olan uşaqlarda zahiri displastik – fenotipik əlamətlərin yaşdan və cinsiyətdən asılı təzahürü.

Azərbaycan   təbabətinin müasir  nailiyyətləri, rüblük elmi-praktik jurnal, 2017, №1,  s. 197-201.
İsayev İ.İ.
Fətəliyeva M.M.
Qafarlı G.A.
Mustafayeva A.İ.
Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyası olan uşaqlarda fiziki inkişafın multifaktorlu qiymətləndirilməsi.

Azərbaycan   təbabətinin müasir  nailiyyətləri, rüblük elmi-praktik jurnal, 2017, №2,  s. 241-244.
İsayev İ.İ.
M.M. Fətəliyeva
A.İ.Mustafayeva
Ürəyin birləşdirici toxumasının displaziyası olan uşaqlarda miokardın de- və repolyarizasiyasının vəziyyəti.

Azərbaycan perinatologiya və pediatriya, elmi praktik jurnal, 2017, cild 3, №1, s.52-55
İsayev İ.İ.
Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
Uşaqlarda ürəyin anadangəlmə kiçik inkişaf anomaliyası zamanı ürək ritminin və keçiriciliyin vəziyyəti.

“Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2017, 481 səhifə
İsayev İ.İ.
S.Q.Xanməmmədova
R.R.Məmmədova
N.Q.Hüseynov
“Pediatriya” Ali məktəblər üçün dərslik.

EC Pulmonology and Respiratory Medicine 5.2 (2017): 38-47
Alizaman Sadigov
İsayev İ.İ.
Aydin Aliyev
The Co-existing of Bronchiectasis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Analysis of Clinical, Radiological and Microbiological Data.

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, № 1, s.197-201
İsayev İ.İ.
Fətəliyeva M.M.
Mustafayeva A.İ.
G.A.Qafarlı
Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyası olan uşaqlarda fiziki inkişafın multifaktorlu qiymətləndirilməsi.

Azərbaycan Perinatologiya və pediatriya jurnalı, cild 2, №2, 2017, s.82-89
İsayev İ.İ
Гаджиева Ф.Ф.
Современные аспекты изучения  состояния подклапанных структур митральных  клапанов и аномально расположенных хорд левого желудочка у детей с малыми аномалиями сердца.

J Cardiovascular Thoracic Surgery 2018/ 3 (1): 1-7
Andreas C
Medine Hajiyeva,
İsayev İ.İ
Aynur Xudiyeva
Adolescences hypertension: a late case of coarctation of aorta: a case report and short review of literature.

Peertechz J Pediatr ther 2017/3 (1): 001-008
A C Petropoulos,
A. Xudiyeva,
İsayev İ.İ
Late coarctation presenters suffer chronic hypertension resisting to medicine reatment.

Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya jurnalı, 2018, cild 4, № 1, Səh.70-73
Məmmədova R.R.
İsayev İ.İ.
Rəfiyeva S.K.
Hacıyeva M.R.
Uşaqlarda aortanın anadangəlmə anomaliyaları.

Российский Медицинский Журнал, 2018, Том: 24 , №1, стр.9-12
Исаев И.И.
Мустафаева А.И.
Фаталиева М.М.
Особенности процесса реполяризации миокарда желудочков у детей с малыми аномалиями развития сердца.
Şərh yaz
ŞƏKİLLƏR
VİDEOLAR
Qəbula yazılmaq
Copyrights © 2021 : BSA Company, Baku, Azerbaijan Qeydiyyat